Корект Кредит » Кредити » Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ, при които „КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ“ ЕООД предоставя потребителски кредити на физически лица

Тези Общи условия (ОУ) уреждат реда и условията, при които „КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ“ ЕООД (ФИ) предоставя потребителски кредити на кредитополучатели – физически лица, условията за усвояване, ползване, обезпечаване и погасяване на тези кредити, както и условията, при които се сключват и действат договорите за кредит.

 

ПОНЯТИЯ

Кредит е пълният размер на предоставената от ФИ на основание договор за потребителски кредит (Договор) сума за ползване в национална валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, включително дължимите лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на Договора, настоящите ОУ и Тарифа на ФИ за таксите и комисионите (Тарифата).
Кредитор е ФИ, представлявана от законните си представители и/или техни пълномощници – страна по Договор, предоставила Кредит.
Кредитополучател е правоспособно и дееспособно физическо лице – страна по Договор, на което Банката е предоставила Кредит и което усвоява, ползва целево и връща Кредита в сроковете и при условията, предвидени в Договора и в настоящите ОУ.
Анюитетни вноски са равни месечни погасителни вноски по Кредита, всяка една от които включва дължимата към момента лихва и припадащия се размер от главницата по кредита.
Вноски по главницата са установени в погасителния план за съответния месец погасителни вноски, всяка една от които е част от главница по кредита.
Трето задължено лице е местно правоспособно и дееспособно физическо лице, или юридическо лице – страна по Договора, което е солидарен длъжник, поръчител, залогодател и др.
Годишен лихвен процент – приложимият, към всеки период на олихвяване на кредита, лихвен процент, формиран от фиксиран лихвен процент .
Годишен процент на разходите (ГПР) към датата на договора включва размера на всички разходи за срока на договора за кредит (лихви, такси и комисионни) към датата на сключването му, съгласно посочената стойност в погасителния план.

 

І. ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

1.1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се съгласява личните данни да бъдат съхранявани и използвани, при отпускане на бъдещи кредити с цел оценка на качествата на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и възможността да бъде включван в преференциални програми, предлагани от КРЕДИТОДАТЕЛЯ (по преценка на представителите на дружеството, в случаите, когато КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря на условията), както и за целите на статистическите модели на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
1.2. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ се задължава да съхранява предоставените от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и други подзаконови нормативни актове.
1.3. С подписването на този договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ удостоверява, че е запознат от КРЕДИТОДАТЕЛЯ със следната информация:
1.3.1. неговите лични данни ще се обработват само за целите, залегнали и посочени в „Общите условия”, както и в „Искане за потребителски кредит”.
1.3.2. неговите лични данни могат да бъдат разкрити само на получателите и категориите получатели, които са посочени изчерпателно в „Искане за потребителски кредит” и „Общите условия”.
1.3.3. личните му данни се предоставят от него доброволно, като при отказ да бъдат предоставени, не е възможно сключването на настоящия договор и предхождащата го „Искане за потребителски кредит”. Правото на достъп и правото на коригиране на събиране на личните данни се осъществяват по реда на чл. 28.а – чл. 34 от Закона за защита на личните данни.
1.4. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ приема и се съгласява изрично личните му данни да бъдат разкривани при условията на конфиденциалност и само за нуждите на дейността на КРЕДИТОДАТЕЛЯ пред БНБ, НОИ и трети лица с предмет на дейност: колекторски услуги (при прехвърляне на вземането или при възлагане на събирането му), директен маркетинг, скоринг агенции или кредитни бюра (с цел актуализиране на съответния кредитен скоринг и проверка на кредитната надеждност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, както и за изготвяне на статистически модели на дружеството), или когато има нормативно изискване.
1.5. Прехвърлянето на правата на КРЕДИТОДАТЕЛЯ по ДОГОВОРА (ведно с предаването на документите на приобретателя на правата), подаването на ДОГОВОРА пред съд или към фирми за събиране на вземания, за осъществяване на правата на КРЕДИТОДАТЕЛЯ, или предоставянето на информация за ДОГОВОРА на контролен и/или съдебен орган в изпълнение на задължение по закон, не съставляват неизпълнение на задължението по предходното изречение.
1.6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ оправомощава КРЕДИТОДАТЕЛЯ да проверява пълнотата и верността на всяка предоставена информация чрез свои служители или независими изпълнители.
1.7. КРЕДИТОДАТЕЛЯТ е задължен да предоставя периодично информация за редовността на обслужването на отпуснатия кредит към поддържаната от Българска Народна Банка Информационна система за паричните задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ (Централен кредитен регистър), като КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е информиран, че всички банки и небанкови финансови институции имат право на достъп до тази информация и същата ще бъде използвана за оценка на бъдещата кредитоспособност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

ІI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
2. ФИ предоставя кредит на кредитоискател, който отговаря на следните условия:
2.1. Има постоянни нетни месечни доходи в приемлив за ФИ размер от:
2.1.1. трудово или служебно правоотношение по безсрочен трудов договор/заповед към датата на подаване на искането за кредит, не е в срок на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение и е получавал редовно трудовото си възнаграждение;
2.1.2. дейност като едноличен търговец, като лице, упражняващо свободна професия, или дейност, осигуряваща му постоянни доходи минимум 1 (една) година към датата на подаване на искането за кредит;
2.1.3. други доходи, установени като приемливи в съответствие с модела на ФИ за оценка на кредитоспособността.
2.2. Месечните задължения по Кредита да не надвишават определен за Кредитополучателя дял от нетния размер на месечния му семеен доход. Съпругът/съпругата на Кредитополучателя е солидарен длъжник по Договора .
2.3. Целта на искания кредит не противоречи на закона.
2.4. Депозирал е писмено Искане за предоставяне на кредит (по образец на ФИ), към което, на различните етапи от разглеждането му, могат да се предоставят в писмена форма и на български език друга информация и документи. Когато някой от документите е изготвен на чужд език, ФИ може да изиска предоставянето на легализиран превод на български език по установения в закона ред.
2.5. ФИ предоставя потребителски кредити в национална валута със срок и в размер, както следва:
2.5.1. Максималният срок на погасяване е до 10 години. Срокът за погасяване на всеки конкретен Кредит се определя в зависимост от предназначението му, условията, на които трябва да отговаря кредитоискателя и се конкретизира в Договора и погасителния план към него.
2.5.2. Минималният размер на отделен кредит (при неговото предоставяне) е 50 лева, а максималният размер се определя съобразно целта на кредита, кредитоспособността на кредитополучателя, качеството на взаимоотношенията между ФИ и кредитополучателя и вида на обезпечението по кредита.
2.6. ФИ съдейства на кредитоискателите, като ги информира относно нормативните изисквания, касаещи кредитната дейност, както и относно конкретните параметри на кредита. Предоставената информация не ангажира и не обвързва ФИ при взимане на решение за предоставяне на искания кредит.
2.7. ФИ уведомява Кредитоискателя за взетото решение по искания кредит в срок до 2 часа, а когато обезпечението по кредита е залог върху вещи или ипотека на недвижим имот – до 5 дни, след изпълнение на условията по т. 1 и анализ на кредитоспособността на кредитоискателя. В случай че са били поискани допълнителни сведения и документи, срокът тече от получаването им във ФИ. При отказ за предоставяне на кредит ФИ не е длъжна да го мотивира. Срокът на валидност на решението по искане за кредит е 7 дни. Ако в рамките на този срок кредитоискателят не подпише Договор, срокът на решението изтича и трябва да се подаде ново искане.
2.8. На основание на взетото решение за предоставяне на кредит ФИ подписва с кредитоискателя Договор при взаимноприемливи условия, в съответствие с предоставената преддоговорна информация, спазвайки принципите на доверителност и недопускане конфликт на интереси.

ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
3.1. Правото на Кредитополучателя да усвоява суми по Кредита възниква след изпълнение на следните условия:
3.1.1. Подписването на Договора от всички страни по него;
3.1.2. Учредяване по предвидения от закона ред на договорените обезпечения и вписването им в съответните регистри.
3.1.3. Представяне на удостоверения в изискуемата за всяко от договорените обезпечения форма, удостоверяващи правата на ФИ като първи по ред обезпечен кредитор, както и липсата на вписани тежести, права и претенции от и в полза на трети лица по отношение предмета на обезпечението.
3.1.4. Плащане на таксите и комисионите по Раздел ІV от настоящите ОУ в размера, определен в Договора за кредит.
3.2. Срокът за усвояване на кредита се определя в договора за кредит. В случай, че такъв срок не е изрично определен, той е до 7 дни, считано от датата на договора за кредит, а при учредяване на ипотека – считано от датата на вписването и в съответните регистри.
3.3. След изтичане на срока за усвояване ангажиментът на ФИ за предоставяне на неусвоените суми от Кредита се прекратява, като платената сума по т.4.8.1. не подлежи на връщане.
3.4. ФИ не разрешава усвояване или спира усвояването по кредита, ако се окаже, че обезпечението в полза на ФИ не отговаря на условията по т. 5.1. В тези случаи ФИ не носи отговорност и не дължи възстановяване за направените разходи във връзка с учредяване на обезпечението, сключването и изпълнението на условия по Договора.
3.5. Кредитът се води и отчита в счетоводните книги на ФИ чрез отразяване на всички усвоени и възстановени суми, и се усвоява, еднократно или на части, в брой или чрез разплащателната сметка на Кредитополучателя, посочена в Договора.

ІV. ЛИХВИ И КОМИСИОНИ
4.1. Конкретният размер на дължимите лихви се определя и издължава съгласно Договора и настоящите ОУ.
4.2. Усвоената част от кредита се олихвява с определен в Договора фиксиран годишен лихвен процент. Първоначалният период на олихвяване започва от датата на първо усвояване по кредита. Всеки следващ период на олихвяване започва от първия работен ден на следващия календарен период (седмица, месец, тримесечие, шестмесечие) .
4.3. ФИ не може едностранно да променя размера на премията .
4.4. Към всеки един момент от действието на договора за кредит Кредитополучателите могат да се информират от служителите на ФИ за конкретния размер на дължимите суми съгласно погасителен план.
4.5. При неплащане в срок на вноска по Кредита, кредиторът има право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата, плюс обезщетение за забава. Обезщетението за забава не може да надвишава законната лихва.
4.6. Лихвите се начисляват върху дълга по главницата при база реален брой дни от месеца/365. Лихвите за редовен дълг се издължават ежемесечно, а лихвите за просрочие са незабавно изискуеми.
4.7. Конкретният размер на дължимите такси и комисиони по Кредита, както и начинът на издължаването им, се определя в Договора за кредит.
4.8.1. Кредитоискателят заплаща такса за разглеждане на искането за предоставяне на кредит.
4.8.2. Кредитополучателят заплаща такса в размер на 2% от исканата сума преди отпускането на кредита. Начислява се върху договорения размер на кредита и се заплаща със собствени средства на кредитополучателя преди първо усвояване на суми от кредита.
4.8.3. Кредитополучателят заплаща комисиона при предсрочно погасяване на Кредита, ако такава се дължи, начислявана върху предсрочно погасената сума в размер, определен в Договора, действащ към датата на погасяването. В случай че при предсрочното погасяване има непогасени изискуеми лихви по кредита, с предсрочно внесената сума се погасяват първо комисионата за предсрочно погасяване, в пълен размер изискуемите и дължими лихви, а с остатъка се намалява размера на оставащите вноска/и от погасителния план.

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
5.1. При предоставяне на кредити ФИ приема за обезпечение ликвидни (продаваеми), имущества, чиято дисконтирана стойност е не по-малка от определен процент от размера на кредита. Обезпеченията се учредяват в нейна полза по реда и във формата, определени със закона.
5.2. ФИ приема следните видове обезпечения, които не са изброени изчерпателно:
5.2.1. Особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху движимо имущество на Кредитополучателя и/или трето лице, когато законът допуска това.
5.2.2. Ипотека върху недвижим имот на Кредитополучателя и/или трето лице, когато законът допуска това.
5.2.3. Други обезпечения, които законът допуска.
5.3. За осигуряване погасяването на Кредита, възникнал по силата на Договора ФИ може да изиска и:
5.3.1. Участие като страна по Договора на Солидарен длъжник – лице, което, на основание чл. 101 и при условията на чл. 121-127 от ЗЗД, отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълняване на задълженията му за погасяване на Кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване съгласно Договора и настоящите ОУ.
5.3.2. Участие като страна по Договора на Поръчител – лице, което при условията на чл. 138-148 от ЗЗД отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълняване на задълженията му да погаси Кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване съгласно Договора, настоящите ОУ и Тарифата. При неизпълнение на задълженията по Договора от Кредитополучателя Поръчителят се задължава, при първа покана от ФИ, доброволно да внесе неиздължените суми по Кредита. Пълното погасяване на Кредита погасява и отговорността на Поръчителя. При частично изпълнение отговорността на Поръчителя се редуцира до намаления размер на Кредита.
5.3.3. Поръчителят и солидарният длъжник се одобряват предварително от ФИ, като към тях са приложими изискванията, отнасящи се до Кредитополучателите.
5.4. Неучредяването на приетите и посочени в Договора обезпечения и/или неплащането на дължими суми в съответствие с Раздел ІV от настоящите ОУ е основание ФИ да откаже усвояването на неусвоената част от Кредита и/или да направи по своя преценка усвоената част от Кредита предсрочно изискуема в пълен размер.
5.5. Ако поради изменение на цените, промяна на валутния курс или стойността на имуществото, предмет на обезпечението, спадне и ФИ счете, че то е недостатъчно за гарантиране на вземанията й по Кредита, Кредитополучателят пряко и/или третите задължени лица, при първа покана намалява/т задължението по Договора или предоставят допълнително обезпечение в посочените от ФИ вид, размер и срок, в изискуемата от закона форма и при условията на конкретния договор за обезпечение.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТИ
6.1. Главницата по кредита се погасява ежемесечно, след изтичане на гратисния период, ако такъв е договорен, чрез Вноски по главницата, или Анюитетни вноски.
6.1.1. Конкретният вид, размер и срокове за издължаване на погасителните вноски по Кредита се определя в погасителен план към Договора.
6.2. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в първия следващ присъствен ден.
6.3. Кредитът се издължава във валутата, в която е предоставен.
6.4. Кредитополучателят може предсрочно да издължава (частично или изцяло) дълга по кредита след заплащане на комисионата по т. 4.8.3, когато такава се дължи.
6.5.1.Освен ако не е уговорено друго, когато постъпилата във ФИ сума е недостатъчна за погасяване на цялата вноска по Кредита, първо се погасяват дължимите комисиони, след това – начислените и дължими лихви, съответно частта от лихвите при анюитетна вноска, а с остатъка – погасителната вноска по главницата, съответно частта от главницата при Анюитетна вноска.
6.5.2. Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.
Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит.
6.7. Кредитополучателят осигурява необходимите средства за погасяване на дължимите суми по Кредита.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Ф И
7.1. При управление на кредитите ФИ:
7.1.1. Предоставя информация на Кредитополучателя във връзка с усвояването, ползването и издължаването на Кредита в офисите на ФИ.
7.1.2. Предоставя сведения по Кредита само на Кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, на третите задължени лица, както и на органи и лица в предвидените по закон и/или в договора случаи. ФИ може да предоставя сведения и на свои свързани лица – дружества , както и на свои контрагенти, за което Кредитополучателят дава изричното си съгласие с подписването на Договора.
7.1.3. Отчита усвояването, ползването и издължаването на Кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред.
7.1.4. Дава изрично съгласие в предвидената от закона форма за заличаване на вписаните в нейна полза обезпечения след окончателното пълно погасяване на Кредита и депозирано писмено искане от Кредитополучателя. Разходите са за сметка на Кредитополучателя.
7.2. При установени нарушения на действащите ОУ, Договора и договорите за обезпеченията от Кредитополучателя и/или което и да е от третите задължени лица или влошаване на финансовото им състояние, и след писмена покана на ФИ те не предприемат мерки за отстраняването им и в десетдневен срок не преустановят нарушенията, ФИ може:
7.2.1. Да спре временно или да не разреши по-нататъшното усвояване на суми по Кредита;
7.2.2. Да обяви цялото си вземане за предсрочно изискуемо при условията и последиците по Раздел ІХ;
7.2.3. Да предприеме други законосъобразни действия за защита на интересите си като кредитор в зависимост от конкретния случай.

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
8.1. От депозиране на искането за предоставяне на кредит до момента на пълното погасяване на Кредита и на всички други свои задължения по Договора и останалите му договори с ФИ Кредитополучателят или третите задължени лица се задължават да не допускат, с действие или бездействие, настъпването на което и да е от обстоятелствата по т. 5.5.
8.2. Кредитополучателят:
8.2.1. Предоставя на ФИ достоверна и актуална информация за финансовото си състояние, платежоспособност и предоставеното обезпечение, включително, но не само, относно: а) открити сметки и ползвани кредити от други банки; б) водене, отчитане и съхраняване на обезпечението.
8.2.2. Осигурява изпълнението на ангажиментите по точка 4.8.1. и 4.8.2 от Раздел ІV и точка 6.7 от Раздел VІ от настоящите ОУ.
8.2.3. Уведомява незабавно ФИ за:
8.3.1. Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на ФИ.
8.3.2. Образуването на искови, охранителни, административни производства, както и за постановените осъдителни или конститутивни решения срещу Кредитополучателя и на третите задължени лица.
8.3.3. Постъпили покани за доброволно изпълнение от негови кредитори и от компетентни органи във връзка с образувани изпълнителни производства, както и за наложени обезпечителни мерки по искови, административни или изпълнителни производства.
8.4. Плаща в срок всички публични задължения (данъци, такси) и други свои задължения.
8.5. С приемането на настоящите ОУ, чрез подписване на договора за кредит неразделна част от съдържанието на който заедно с промените му са тези ОУ, Кредитополучателят и третите задължени лица дават изричното си съгласие Кредиторът да прехвърли/предостави за събиране вземанията си срещу тях в полза на определени от него трети лица.
8.6. До окончателното изплащане на Кредита Кредитополучателят се съгласява, без предварително писмено съгласие от страна на ФИ, да не прехвърля собствеността, обременява с тежести, учредява каквито и да е права в полза на трети лица или променя местонахождението на което и да е от имуществата, предмет на обезпечение по Договора.

ІX. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. Кредитът може да бъде обявен за частично или изцяло предсрочно изискуем. При обявена предсрочна изискуемост задължението на ФИ за предоставяне на неусвоени суми от кредита се погасява и същата пристъпва към незабавно събиране на вземанията си обявени за изискуеми , в т.ч. като се снабди със заповед за незабавно изпълнение и с изпълнителен лист по извлечение от счетоводните си книги и да пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на Кредитополучателя и/или третите задължени лица по законоустановения ред при настъпване всяко едно, което и да е от следните основания , всяко от които представлява неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя по договора за кредит, а именно:
9.1.1. Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от Кредитополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на Договора;
9.1.2. Отказ на Кредитополучателя и/или третите задължени лица да платят съответната такса за подновяване на действието на учредените обезпечения преди изтичане на законоустановения срок на действие на вписването;
9.1.3. Неизпълнение от Кредитополучателя и/или третите задължени лица в качеството им на собственици на имущество, предмет на обезпечение по Кредита на задълженията им по договорите за обезпечение или неполагане на дължимата грижа с оглед защита интереса на ФИ като обезпечен кредитор.
9.1.4. Неизпълнение на всяко от изискванията по договора за кредит и настоящите ОУ.
9.2 Освен в предвидените в закона и в Договора случаи, ФИ може да обяви за предсрочно изискуеми вземанията си по Договора, когато Кредитополучателят не връща други заеми към ФИ поради сериозно влошаване на финансовото си състояние.
9.3. ФИ пристъпва към принудително събиране на изискуемите си вземания, без съдебна намеса по реда на закона според вида на обезпечението или пристъпва към съдебно удовлетворяване на вземанията си и се снабдява с изпълнителен титул срещу Кредитополучателя и/или третите задължени лица.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
10.1 При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за кредит и/или договора за обезпечение се прилагат клаузите на съответния договор.
10.2. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и императивна законова разпоредба се прилага действащият закон.
10.3. Понятията, използвани в Договора, имат същото значение в настоящите Общи условия.
10.4. Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
10.4.1..Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
10.4.2. Потребителят упражнява правото си по чл.10.4.1, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по чл.10.4. Чл.10.4.1. не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
10.4.3. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при условията на ал. 1 и не е упражнил правото си по ал. 2 и 3.
10.4.4. Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.
10.5. Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и са одобрени с решение собственика на „КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ“ ЕООД в сила от 22.05.2017г.