Корект Кредит » Заложни къщи » Общи условия

Общи условия

Нашата верига заложни къщи, предоставя парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи, Търговския закон, Закон за задълженията и договорите и гражданско процесуалния кодекс, осъществявани на физически или юридически лица с постоянно или временно местожителство или седалище на територията на Република България.

 

 

УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ СРЕЩУ ЗАЛОГ:

Заложната къща предоставя експресни заеми срещу залог на: злато, сребро, GSM апарати, цифрови фотоапарати, TV и АУДИО, IT продукти (компютърни конфигурации, лаптопи, таблети, монитори), игри и игрови конзоли (PSP, Playstation) и други.

 

За да бъдете клиент на заложните къщи е необходимо да имате навършени 18 години и да имате право да се разпореждате с веща, която оставяте в залог.
Заложните къщи не предоставят парични заеми, обезпечени с ипотека върху недвижим имот.
Заложните къщи не приемат в залог движими вещи – паметници на културата от национално и световно значение, оръжия и боеприпаси.

 

С цел избягване работата със съмнителни лица и вземане в залог на вещи със съмнителен произход, има наложена практика да се работи с техника, придружена с документ за собственост (фактура или гаранционна карта). В случай, че такъв липсва, към всеки заложен билет титулярът попълва декларация за собственост, с която удостоверява правото си да се разпорежда с веща.

 

Предлаганите вещи се оценяват след внимателна проверка на състоянието им от страна на служителите в офиса. Според вида им проверката се осъществява по следния начин:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАЛАГАНИТЕ ВЕЩИ:

За благородни метали: стойността за 1 грам злато/сребро за деня се определя, като процент от борсовата цена към момента на залагане.

За техника: стойността на веща се определя според цената втора употреба на същата вещ и търсенето и към момента на залагане. При оценяване на залаганата вещ се взима предвид също: нейната ликвидност, състоянието и,оставаща гаранция от производител.

 

 

СРОКОВЕ, ЛИХВИ И ТАКСИ:

Договорите за залог се сключват стандартно за желан от клиента срок, но не по дълъг от 30 дни.

 

Лихвите и таксите се начисляват до деня на погасяване на заема (при приключване на договора) или до датата на падеж при подновяването му. Това означава, че ако заложеният билет е сключен за срок от 30 дни, но клиентът желае да си го откупи по-рано тогава той дължи лихва и такса само за дните, в които е ползван заема, а не за целия срок на договора. При предсрочно погасяване на заема не се начисляват допълнителни лихви и такси. За предоставените парични заеми срещу залог на движими вещи, заложните къщи начисляват върху всяка една сделка, оформена чрез заложен билет следните лихви и такси:

Конкретния размер на таксите върху отпуснатия заем се договаря със заложните къщи при следните условия: размер на искания заем, характер и особености на заложената вещ и срок на договорения заем. Клиентът получава оставената в залог вещ едва след като върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси.

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ВЕЩИ:

Заложените вещи се съхраняват съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи, а именно в отделно помещение, различно от офиса за работа с клиенти.Всяка вещ се съхранява в отделна опаковка, върху която е изписан номера на заложения билет. Заложната къща няма право да си служи и да ползва заложените вещи.

При неплащане на заетата сума заедно с начислените такси и лихви 7 дни след настъпване на падежа, заложната къща придобива правото на разпореждане на заложената вещ. Ако до изтичането но срока за връщане на заетата сума притежателят на заложения билет плати всички дължими до момента лихви и такси, срокът на заема се удължава с период равен на изтеклия период от договора. В този случай заложната къща не може да откаже да приеме плащането.